fbpx

Lietošanas noteikumi

Lahdes mājas lapas, pašapkalpošanās portāla, lietotņu un citu Lahdes piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumi

Noteikumos izmantotie termini un saīsinājumi

  1. Lahdes – SIA Lahdes, vienotās reģistrācijas numurs: 40203183826, juridiskā adrese: Konkordijas iela 57, Jūrmala, LV-2015; e-pasta adrese: lahdes@lahdes.com.
  2. Lietotājs -persona, kura apmeklē vai lieto Lahdes pakalpojumus, Lahdes mājas lapu, lietotnes vai Lahdes piederošās interneta vietnes, kā arī izmanto piekļuves datus. Lietotājs ir arī klients.
  3. Klients – fiziska vai juridiska persona, vai cits tiesību subjekts, kurš ir pieteicis Lahdes pakalpojumu, to saņem un/vai ir noslēdzis par to līgumu ar Lahdes.
  4. Lahdes mājas lapas – Lahdes mājaslapa www.lahdes.com.
  5. Lahdes serviss – Lahdes klientu portāls app.lahdes.com, kas sniedz iespēju klientiem interneta vietnē Lahdes:
   • apskatīt, elektroniski parakstīt un lejupielādēt saņemtos un nosūtītos dokumentus,
   • apskatīt un samaksāt rēķinus,
   • dot un atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei,
   • piekļūt saviem vietnē Lahdes esošajiem personas datiem,
  6. Lahdes konts – Lahdes portālā izveidots piekļuves konts, kas ir piesaistīts konkrētam Lahdes klienta profilam.
  7. Lahdes galvenais lietotājs – Lahdes lietotājs ar pilnām tiesībām un iespēju piekļūt visām Lahdes sadaļām sava konta ietvaros, kā arī pārvaldīt savus kontakta datus.
  8. Lahdes interneta vietnes – visas Lahdes piederošās tīmekļa vietnes: Lahdes mājas lapa lahdes.com un pašapkalpošanās portāls app.lahdes.com.
  9. Piekļuves dati – personas kod, klienta piereģistrētā e-pasta adrese, kas paredzēta piekļuvei pašapkalpošanās portālam Lahdes.
  10. Sīkdatnes (cookies) – nelielas teksta datnes, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Tās palīdz vietnei atcerēties Lietotāja iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem viņš izvēlējies skatīt vietni.

Vispārīgie noteikumi

  1. Šie Lietošanas noteikumi nosaka Lahdes mājas lapas, pašapkalpošanās portāla Lahdes, lietotņu un pārējo Lahdes piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumus un funkcionalitātes. Atsevišķu Lahdes interneta vietņu/lietotņu lietošanas specifiski noteikumi un funkcionalitāte var tikt noteikti konkrētajās interneta vietnēs/lietotnēs.
  2. Lietotājs pašapkalpošanās portālā vai, izvēloties attiecīgu lietojumu – mājas lapā (vai kādā no Lahdes interneta vietnēm) un lietotnē, ievada savus personas datus. Informācija par personas datu apstādi un aizsardzību Lietotājam tiek sniegta Privātuma politikā, kas pieejama šeit.
  3. Lahdes mājas lapas, Lahdes, kā arī pārējo Lahdes interneta vietņu un lietotņu lietošana uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs:
   • ir pilngadīga rīcībspējīga persona,
   • ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.
  4. Lai varētu pilnībā izmantot visas Lahdes interneta vietņu un lietotņu iespējas, ieteicams izmantot šādas interneta pārlūkprogrammas un mobilo iekārtu operētājsistēmas:
   1. Interneta pārlūkprogrammas
    • Google Chrome (60.0.3112.113 vai jaunāka)
    • Safari (9.0 vai jaunāka)
    • Mozilla Firefox (52.0 vai jaunāka)
    • Internet Explorer (11.0 vai jaunāka)
    • Opera (47.0.2631.55 vai jaunāka)
    • Edge (17 vai jaunāka)
   2. Mobilo iekārtu operētājsistēmas
    • Android iOS (6. vai jaunāka)
    • iOS (11. vai jaunāka)
  5. Lahdes interneta vietnes un lietotnes ir Lahdes īpašums. Visa Lahdes interneta vietnēs un lietotnēs esošā informācija (tai skaitā, dizains, teksti un programmatūras kods), ciktāl tajā nav atsauces uz citiem avotiem un īpašniekiem, ir Lahdes īpašums un tās izmantošana ir atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Lahdes norādījumiem. Bez Lahdes atļaujas aizliegts izmantot Lahdes interneta vietnēs publicēto informāciju citās interneta vietnēs vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz publicēto informāciju un tās saturu pieder Lahdes. Ja vēlaties izmantot publicēto informāciju, lūdzam, sazināties ar Lahdes pa e-pastu lahdes@lahdes.com.
  6. Lahdes ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Lahdes interneta vietņu un lietotņu saturu.
  7. Lahdes interneta vietnes var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Lahdes neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu dizainu, satura aktualizēšanu un informācijas patiesumu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Interneta vietnē izvietotās teksta saites. Trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Lahdes nenes atbildību. Pāriešana uz ārējām saitēm ir Lietotāja atbildība.
  8. Pieejamo pakalpojumu maksas Lahdes interneta vietnēs privātpersonām tiek norādītas ietverot pievienotās vērtības nodokli (21%), juridiskām personām pakalpojumu maksas tiek norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Speciālie Lahdes lietošanas noteikumi

  1. Lai izmantotu Lahdes, ir nepieciešams interneta savienojums un iekārtas, kas atbilst Lahdes programmatūras saderības prasībām, kas laiku pa laikam var mainīties. Lai izmantotu Lahdes lietotni, Lietotājam ir jāveic tās instalēšanu savā iekārtā, pārliecinoties par savas iekārtas savienojamību ar mobilās lietotnes programmnodrošinājumu.
  2. Lietotājs var pieslēgties savam Lahdes kontam, izmantojot internetbankas autorizāciju, SmartID, eParaksts Mobile vai eID dokumenu.
  3. Lahdes ir tiesības visus paziņojumus nosūtīt klientam, izmantojot pašapkalpošanās portālu Lahdes.

Informācija par sīkdatnēm

  1. Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu Lahdes interneta vietņu lietošanu, tiek izmantotas sīkdatnes (cookies).
  2. Lahdes izmanto sīkdatnes, lai:
   • nodrošinātu Lahdes interneta vietņu funkcionalitāti un pielāgotu to Lietotāja lietošanas paradumiem (tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam) ;
   • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.);

Lietotāja tiesības un pienākumi

  1. Lahdes interneta vietņu lietošanas uzsākšana ir Lietotāja apstiprinājums, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un sīkdatņu lietošanas noteikumiem, un apņemas tos ievērot visā Lahdes interneta vietņu lietošanas laikā.
  2. Lietotāja pienākums ir Lahdes interneta vietņu izmantošanas ietvaros ir izvēlēties drošus interneta nodrošinātājus, tostarp arī tādus WiFi piekļuves punktus, kas sniedz garantijas Lietotāja datu drošībai un nerada risku datu nepamatotai nonākšanai trešo personu rīcībā.
  3. Lietotājs atbild par visām darbībām un to sekām, tai skaitā jebkuru citu trešo personu darbībām, kas veiktas, autorizējoties ar Lietotāja internetbanku, eID, SmartID vai eParaksts Mobile pakalpojumiem.

Lahdes tiesības un pienākumi

  1. Lahdes neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Lahdes interneta vietnēm un iespēju tās izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Lahdes interneta vietņu lietošanas tehniskajām prasībām.
  2. Lahdes ir tiesīga pārtraukt Lahdes interneta vietņu vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams šo vietņu pilnveides vai modernizēšanas darbiem.
  3. Lahdes apņemas identificēt Lietotāju atbilstoši Lietošanas noteikumiem.
  4. Lahdes ir Lahdes mājas lapas, Lahdes portāla, lietotņu un Lahdes interneta vietņu datu pārzinis, un nodrošina pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku.
  5. Lahdes nodrošina informācijas konfidencialitāti par Lietotāju.
  6. Lahdes nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Lahdes interneta vietņu darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja iekārtas neatbilstība Lahdes interneta vietņu lietošanas nosacījumiem.
  7. Lahdes nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lahdes tīkla un Lahdes interneta vietņu uzlabošanas, profilakses vai pilnveidošanas laikā.
  8. Lahdes neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Lahdes, izmantojot Lietotāja piekļuves datus.
  9. Lai nodrošinātu Lahdes interneta vietņu un lietotņu darbību, Lahdes ir tiesības veikt to programmatūru saistītos atjauninājumus.

Lahdes konta slēgšana

  1. Lahdes pārtrauc piedāvāto pakalpojumu sniegšanu un Lahdes konta slēgšanu Lietotājam:
   • ja Lietotājs ir veicis sava konta un datu dzēšanu no Lahdes pakalpojuma vai iesniedzis rakstveida iesniegumu;
   • ja ir pārtraukta pakalpojumu sniegšana Lietotājam un ar Lietotāju nav vairs spēkā cits sadarbības pamats, kas paredz piekļuvi Lahdes;
   • ja rodas pamatotas bažas par Lahdes nelikumīgu lietošanu no Lietotāja vai citas personas puses vai citu piekļuves parametru nesankcionētu nokļūšanu citu personu rīcībā. Šajā punktā minētajā gadījumā Lahdes ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma daļēji vai pilnībā ierobežot pieeju konkrētiem vai visiem Lahdes pakalpojumiem;
   • ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.
  2. Pēc Lahdes konta darbības pārtraukšanas Lietotāja konts tiek slēgts, Lietotāja kontaktinformācija no Lahdes konta tiek dzēsta. Dokumenti, kuri ir bjiuši pieejami vairākām iesaistītajām pusēm, tiek uzglabāti līdz visas iesaistītās puses ir veikušas šo dokumentu dzēšanu.

Norēķinu kārtība

  1. Lahdes interneta vietņu lietošana ir bez maksas līdz noteiktam apmēram, kas ir atrunāts app.lahdes.com Maksājumu sadaļā.
  2. Par trešo personu pakalpojumiem un noteiktiem maksājumiem un Lahdes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, Lietotājs maksā atbilstoši konkrētā pakalpojuma noteiktajai maksai un norēķinu kārtībai.

Citi noteikumi

  1. Lahdes interneta vietnes ir pieejamas internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi šo vietņu darbības pārtraukumi, kas saistīti ar sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un pilnveidošanas darbiem.
  2. Informācija par Lahdes aktualitātēm, tai skaitā Lietotājam pieejamiem piedāvājumiem tiek atspoguļota gan Lahdes mājas lapā, gan Lahdes portālā vai citās Lahdes interneta vietnēs vai lietotnēs. Papildu informācija, tostarp saistībā ar pakalpojumiem var tikt sniegta arī uz Lietotāja norādīto kontaktinformāciju, piemēram, e-pastu, tālruni.
  3. Lahdes ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu Lahdes interneta vietnēs un lietotnēs, funkcionālo un vizuālo risinājumu, kā arī nodrošināt funkcionālajām vajadzībām un Lietotāja kopējām vēlmēm nepieciešamos saturiskos un tehniskos pilnveidojumus.
  4. Lahdes ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Lietošanas noteikumus, saglabājot iepriekšējās redakcijas pieejamā Lietotājam veidā. Izmaiņas Lietošanas noteikumos, ja tādas veiktas, attiecas uz Lahdes interneta vietņu un lietotņu izmantošanu, tostarp sniegtiem pakalpojumiem un uz turpmākām darbībām, kas tiek veiktas šajās vietnēs. Turpinājums interneta vietnes un lietotnes lietošanā, ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un apņemas tos ievērot. Piekļūstot pakalpojumam, Lietotājam ir nepieciešams iepazīties ar šiem noteikumiem.
  5. Klientam ir iespēja ziņot par problēmu, kļūdu vai nepilnību kādā no Lahdes interneta vietnēm un/vai lietotnēs, rakstot čatā darba dienās laikā no 10:00 līdz 19:00 vai sūtot epastu uz lahdes@lahdes.com.
Arrow-up